Warunki

(uaktualniony 6.12.2012)

1) Rezerwacja i zaliczka
Jeśli chcą Państwo dokonać u nas rezerwacji, z przyjemnością prześlemy Państwu wiążące potwierdzenie rezerwacji. Prosimy o wypełnienie formularza rezerwacji.

Przekazując Państwu potwierdzenie rezerwacji, jednocześnie zaoferujemy zawarcie umowy podróży. Zaliczkę w wysokości 50,00 euro należy wpłacić w ciągu tygodnia. Umowa turystyczna wchodzi w życie z chwilą otrzymania zaliczki. Jeśli wolisz, możesz również obciążyć swoje konto płatnościami. W takim przypadku proszę podać nam wymagane dane bankowe. Jeżeli rezerwacja następuje w terminie krótszym niż cztery tygodnie od rozpoczęcia urlopu, należy niezwłocznie wpłacić pełną kwotę za wynajem. Jeśli nie otrzymamy płatności w terminie określonym przez prawo, mamy prawo do odstąpienia od umowy po wysłaniu pisemnego upomnienia o płatności, określającego rozsądny termin dodatkowy. Po odstąpieniu od umowy jesteśmy uprawnieni do żądania od klienta opłaty za odstąpienie od umowy zgodnie z § 4 naszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH). Za każde upomnienie o płatności należy uiścić opłatę w wysokości 10,00 €.

2) Płatność rachunku
Opłata salda musi nastąpić najpóźniej na cztery tygodnie przed datą wyjazdu. Po otrzymaniu wpłaty otrzymasz voucher wakacyjny z dokładnym adresem pocztowym Twojego zakwaterowania, opisem i szczegółami dotyczącymi miejsca spotkań z naszą lokalną osobą kontaktową. Jeżeli nie otrzymamy płatności rachunku w określonym terminie, jesteśmy uprawnieni do wyznaczenia rozsądnego terminu dodatkowego na płatność. Jeżeli po upływie tego terminu nadal nie otrzymamy zapłaty, mamy prawo odstąpić od umowy. Po rozwiązaniu umowy mamy prawo żądać od Państwa zryczałtowanego odszkodowania zgodnie z § 4 naszego OWH.

3) Anulowanie rezerwacji przez klienta.
Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed datą wyjazdu. W przypadku anulowania rezerwacji jesteśmy uprawnieni do zażądania zryczałtowanego odszkodowania za zarezerwowane noclegi, które zostanie obliczone zgodnie z poniższymi wartościami procentowymi:
do 61 dni przed datą podróży: 15% opłaty za wynajem
60 do 45 dni przed datą podróży: 25% opłaty za wynajem
44-35 dni przed datą podróży: 50% opłaty za wynajem
34-15 dni przed datą podróży: 60 % opłaty za wynajem
14 do 7 dni przed datą podróży: 70 % opłaty za wynajem
mniej niż 6 dni przed datą podróży: 80% opłaty za wynajem

Organizator wyjazdu urlopowego może żądać wyższego, specjalnego odszkodowania. Klient ma możliwość udowodnienia, że w porównaniu z żądaną ryczałtem nie powstała żadna szkoda lub powstała szkoda była mniejsza.

4) Opłaty za anulowanie rezerwacji oraz GBT (ogólne warunki handlowe) za usługi świadczone przez zewnętrzne firmy wakacyjne.s
W odniesieniu do usług zarezerwowanych przez osoby trzecie (np. rezerwacje lotów, wynajem samochodów i hoteli) zastosowanie ma GBT wraz z opłatami za anulowanie rezerwacji ponoszonymi przez odpowiednich dostawców. Klient ma możliwość zapoznania się z OWH innych dostawców w naszej siedzibie. Na życzenie możemy również wysłać do Państwa wyżej wymienione dokumenty GBT.

5) Koszty dodatkowe
Koszty dodatkowe, takie jak elektryczność, gaz, woda i sprzątanie końcowe, są wliczone w cenę wynajmu. Jeżeli butle z gazem są puste, właściciel domu lub odpowiednia osoba kontaktowa powinna zostać o tym niezwłocznie powiadomiona. Ewentualne koszty ogrzewania są naliczane według zużycia.

6) Bielizna pościelowa i ręczniki
Świeże prześcieradła zostały położone na wszystkich łóżkach w dniu przyjazdu. Bieliznę pościelową można wymieniać raz w tygodniu. Jest ona przechowywana w szafie lub można ją otrzymać od właściciela domu lub osoby kontaktowej. Dostępne są również ręczniki kuchenne i łazienkowe, które można wymieniać co najmniej dwa razy w tygodniu. Nie wolno jednak przewozić ręczników na plażę.

7) Zastępcze miejsca zakwaterowania
Jeżeli z nieprzewidywalnych przyczyn nie można zapewnić zarezerwowanej przez gościa kwatery, zostanie jej przydzielony ekwiwalent nieruchomości pod względem udogodnień i lokalizacji. W takim przypadku klient nie ma prawa do jakichkolwiek zniżek.

8) Zmiany cen
Podane w naszym katalogu ceny za nieruchomości wakacyjne mogą z czasem ulec zmianie. Jednakże po potwierdzeniu rezerwacji i dokonaniu pełnej rejestracji wczasowej, podane ceny są wiążące. W przypadku rezerwacji lotów, wynajmowanych samochodów i hoteli, podane ceny podlegają korekcie przez odpowiednich organizatorów wycieczek.

9) Plany zagospodarowania terenu w naszym katalogu
Plany poszczególnych domów wakacyjnych lub apartamentów w naszym katalogu nie są zgodne ze skalą. Ich jedynym celem jest przekazanie klientowi idei aranżacji pokoi w nieruchomości.

10) Skargi
Nie możemy przyjmować żadnych skarg dotyczących codziennego życia w portugalskich wioskach, np. szczekania psów w pobliżu lub dzwonienia dzwoneczkami kościelnymi.

11) Wady w zakwaterowaniu
W przypadku jakichkolwiek usterek w kwaterze nasi goście są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym właściciela domu lub odpowiedniej osoby kontaktowej, tak aby można było je niezwłocznie usunąć. Jeśli wady te nie mogą zostać usunięte, a dalszy pobyt klienta nie jest uzasadniony z powodu dotkliwości wady, nasza osoba kontaktowa postara się zapewnić zastępczą kwaterę równoważną pod względem wyposażenia i lokalizacji. Jeśli klient zaniedba zgłoszenia wady, nie można domagać się obniżenia ceny wynajmu.

12) Termin składania skarg
Roszczenia z tytułu pozaumownego świadczenia usług urlopowych należy zgłaszać bezpośrednio do nas na piśmie w ciągu jednego miesiąca od upływu okresu najmu określonego w umowie. W celach dowodowych zaleca się składanie oświadczeń na piśmie. Po upływie tego terminu roszczenia te mogą być dochodzone tylko wtedy, gdy klient nie mógł dotrzymać terminu bez własnej winy. Roszczenia klienta na podstawie §§ 651 c – 651 f BGB przedawniają się po upływie roku. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu, w którym zakończył się lub powinien był się zakończyć przewóz przewidziany w umowie. W przypadku toczących się negocjacji pomiędzy klientem a biurem podróży w sprawie roszczenia lub okoliczności uzasadniających to roszczenie, ograniczenie czasowe zostaje wstrzymane do czasu, gdy klient lub biuro podróży odmówią kontynuacji negocjacji. Termin przedawnienia następuje nie wcześniej niż trzy miesiące po zakończeniu biegu terminu przedawnienia. Roszczenia deliktowe przedawniają się po upływie trzech lat.

13) Awaria zasilania i odcięcie dopływu wody
Wioski portugalskie mogą w okresie letnim mieć mniej wody, dlatego może zostać całkowicie odcięta na kilka godzin. W rzadkich przypadkach mogą również wystąpić przerwy w dostawie prądu na skutek silnych opadów deszczu lub silnych wiatrów. Zarówno mieszkańcy wsi, jak i nasi klienci muszą pogodzić się z tymi warunkami. W takich przypadkach nie ma prawa do rozczeń obniżenia ceny.

14) Odpowiedzialność
Odpowiedzialność ustawowa za inne szkody niż obrażenia ciała jest ograniczona do trzykrotności ceny najmu, pod warunkiem, że nie spowodowaliśmy szkody umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Jeżeli działamy w charakterze agenta na rzecz innych podmiotów świadczących usługi wakacyjne, podmioty te ponoszą odpowiedzialność, pod warunkiem, że nie naruszamy w sposób nieumyślny obowiązku udzielenia informacji, wskazówek lub dochowania należytej staranności.

15) Rozwiązanie umowy w związku z wyjątkowymi okolicznościami
Jeżeli urlop jest poważnie utrudniony, zagrożony lub utrudniony z powodu siły wyższej, np. trzęsienia ziemi, wojny, wojny domowej lub epidemii, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, umowa może zostać rozwiązana przez nas lub przez naszego klienta. W przypadku odstąpienia od umowy wymagamy proporcjonalnej zapłaty całej ceny za już wykonane usługi. Jeżeli klient nie rozpoczął jeszcze podróży, nie przysługują mu żadne roszczenia.

16) Niewykorzystane usługi
Jeśli nasi klienci nie skorzystają w całości lub w części z indywidualnego urlopu, w szczególności z powodu późnego przyjazdu i/lub wcześniejszego powrotu lub z innych ważnych powodów, nie można wysuwać roszczeń o zwrot kosztów. Jeżeli jednak będziemy w stanie w krótkim czasie wynająć dane zakwaterowanie innemu klientowi, zwrócimy kwotę uzyskaną z wynajmu.

17) Obowiązki i szczególne obowiązki klienta
Zarezerwowane mienie może być zajmowane wyłącznie przez uzgodnioną w umowie liczbę osób. W przypadku dodatkowych najemców mamy prawo opcjonalnie żądać odpowiedniego odszkodowania za okres nadmiernego zamieszkania lub zażądać od naszego klienta, aby dodatkowe osoby opuściły wynajmowany lokal. Żądanie to może być również złożone przez naszą osobę kontaktową. Zwierzęta domowe mogą być sprowadzane wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody. Nasi klienci zobowiązani są do zachowania należytej staranności w wynajmowanym obiekcie i niezwłocznego zgłaszania wszelkich wad lub śladów uszkodzeń. Przy wyjeździe nieruchomość musi być posprzątana. Wszystkie naczynia należy umyć i usunąć śmieci. W przypadku, gdy po wyjściu klienta z lokalu konieczne jest wykonanie więcej niż standardowego sprzątania końcowego lub w przypadku wykrycia uszkodzeń w obiektach wynajmowanego lokalu, mamy prawo obciążyć klienta kosztami poniesionymi w związku z odszkodowaniem za szkody. Nasi klienci ponoszą odpowiedzialność za szkody, które wyrządzili w wynajmowanym obiekcie w okresie jego wynajmu. Właściciel domu może podpisać listę inwentaryzacyjną na miejscu. W przypadku zaginięcia czegokolwiek na koniec okresu najmu, nasi klienci są zobowiązani do zrekompensowania straty, pod warunkiem, że ponoszą za nią odpowiedzialność.

18) Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z urlopu
W każdym przypadku zalecamy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży.

19) Klauzula rozdzielności
W przypadku unieważnienia jednego z powyższych punktów, pozostałe zachowują ważność.

20) Dane bankowe
Prosimy o dokonanie wpłaty na następujące konto bankowe:
Posiadacz rachunku: Daniel Wohlang da Silva
Nazwa banku: Deutsche Bank 24
Kod banku: 10070024
Numer rachunku: 131 848 402
IBAN: DE51100700240131848402
Kod BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER

Open chat
Powered by